Home

Ligging-contact

Lid worden 2022

Bestuur

Leden info

 

Lessen en stages

Reglement

 
Huishoudelijk reglement

 

Onderhoud terreinen na elke speelbeurt .....

Kunstgras-velden

A - B - C

na elke speelbeurt wordt er geveegd met de voorziene borstels

Gravelvelden

D - E

Bij normale weersomstandig-heden dient er geveegd te worden met de voorziene sleep-netten.

Bij droog weer - er is een automatische sproeiinstallatie voorzien !

5 min. sproeien volstaat

 

De tennisbanen mogen uitsluitend gebruikt worden door leden die hun lidgeld betaald hebben.Na storting van het lidgeld ontvangt elk lid een lidkaart die ook als reservatiepas zal fungeren.De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen van de leden. Ieder lid mag 3 maal per jaar een niet-lid uitnodigen om te komen tennissen op de tennisterreinen van BTK. Dit niet-lid betaalt dan 5,00 euro per uur aan BTK , verzekering niet inbegrepen .

 

Reservatiereglement v/d tennisterreinen

Doel van dit reglement is het vastleggen van een eenduidige en door ieder lid te volgen procedure om terreinen te reserveren. Dit om de speelgelegenheid voor iedereen te vrijwaren en een transparant en soepel reglement te borgen.Aan de leden wordt dan ook met aandrang gevraagd dit reglement na te leven.Dit in het algemeen belang en met respect voor alle leden. Wie zich hier niet aan houdt , kan door ieder ander lid en in het bijzonder door de bestuursleden aangemaand worden aan dit reglement tegemoet te komen.

1. Leden mogen onbeperkt terreinen reserveren doch slechts beurt na beurt. Dit wil zeggen dat men pas opnieuw kan reserveren nadat de vorige reservatie verstreken is.

2.Men kan enkel terreinen reserveren bij fysieke aanwezigheid van minimum de helft van de spelers/speelsters.De leden hebben tijd tot 10 minuten na het reservatie-uur om het terrein te betreden, daarna vervalt automatisch de reservatie

3.Terreinen kunnen slechts gereserveerd worden voor een uur , ook bij dubbelspel

4.De grasvelden, A - B - C loopt de reservatie van uur naar uur. Men plaatst hiertoe de lidkaarten van de spelers in het overeenstemmend vak op het reservatiebord buiten tegen de muur van het clubhuis . Plaatst men de kaarten bvb. op 19h00 , dan kan men spelen tot 20h00 .

5. Bij de gravelvelden , terreinen D & E , worden gereserveerd van 1/2 uur naar 1/2 uur .Op het reservatiebord staan deze velden aangeduid met index 30. Plaats men de lidkaarten in bvb. Vak D 30 19h00 , dan vangt de speeltijd aan om 19h30 tot 20h30.

6.Het is verboden gebruik te maken van lidkaarten van andere leden, al dan niet met medeweten,om terreinen te reserveren.De leden die zich op het terrrein begeven,zijn deze waarvan de lidkaarten zich op het reservatiebord, in het correcte vak,bevinden. ( bij dubbelspel dus 4 kaarten )

7.Indien er bij aankomst van de spelers/speelsters een terrein vrij is,mag dit onmiddellijk in gebruik genomen worden. De leden plaatsen desgewenst hun lidkaarten in het volgende reservatievak, zo dit nog vrij is,hierdoor kan men eventueel extra speeltijd creéren,is het terrein dan reeds besproken,dan kan men spelen tot dit tijdstip aanbreekt.

8.Het clubbestuur behoudt zich het recht voor om te allen tijde terreinen te blokkeren voor de reguliere onderhoud en voor de organisatie van bijzondere activiteiten. Op vrijdagavond geldt een speciale regeling voor de “clubavond- pouleke”

9.Tornooien,interclubwedstrijden,tenniskampen, clubdagen, vriendschappelijke ontmoetingen en alle evenementen georganiseerd in de schoot van de club hebben voorrang op de gewone reservaties.Het staat de leden vrij aan deze organisaties deel te nemen indien zij aan de desbetreffende voorwaarden beantwoorden. Raadpleeg hiervoor regelmatig de berichtenborden en website

10.Tennisvelden enkel betreden met gepast schoeisel en tenniskledij

11.Tennislessen ingericht met de toelating van het algemeen bestuur hebben eveneens voorrang op de gewone reservaties

12.Leden aanvaarden dat foto’s tijdens gezamenlijke evenementen op de website worden gepubliceerd. Leden die niet op foto’s wensen te verschijnen, dienen het clubbestuur hiervan tijdig in te lichten.

13.Tevens vermelden we dat op BTK camerabewaking aanwezig is in en rond het gebouw.  Dit is zoals wettelijk voorzien vermeld aan de buitenzijde van het privédomein.

14. zie ook volgende linken GDPR-privacywetgeving en Actieplan GOG

 

Het bestuur dankt u voor uw medewerking . Slotsom : iedereen speelt graag op een ideaal veld